Thứ sáu 09/08/2013

 • Gửi bài viết qua email
 • In ra
 • Lưu bài viết này

Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Nhâm Tý

Nữ tuổi Nhâm Tý chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Nhâm Tý sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Nhâm Tý (Chồng vợ đồng một tuổi) Ở đời với nhau phạm (biệt ly). Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Đinh Mùi (Chồng vợ đồng 3 tuổi) Ở đời với nhau phạm (biệt ly). Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Đinh Dậu (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Ở đời với nhau phạm (biệt ly). Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Nhâm Dần (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi) Ở đời với nhau phạm (biệt ly). Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Ất Mẹo (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Ở đời với nhau phạm (biệt ly). Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Đinh Tỵ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng). Lưu ý: Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 22, 26, 32, 34, 38, 44 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mẹo mới nhằm căn duyên. Gái tuổi Canh Tuất sanh tháng 1, 7, 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Vợ tuổi Nhâm Tý Chồng tuổi Quý Sửu (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc đều thông suốt, trong ngoài đặngg thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau nên làm ăn rất tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, ngày hậu làm ăn rất tốt. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, hoặc có ít quyền chức thêm tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau chung làm ăn mới đặng nên nhà. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi Bính Thìn (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi MẬU NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay tương xung, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung ý, cần năng ngày hậu đặng làm nên. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống cần lo làm ăn mới đặng. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng đặng hạnh phúc ấm êm. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng khá, cầu lo cũng dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hạp, việc làm ăn cũng đặng ấm no bình thường. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên thương lẫn và bền chí làm ăn đặng . Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng sang số, nhiều người mến thương, hoặc có chức phận thêm tốt, cầu lo đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên chung lo làm ăn đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, nhiều người mến thương, cầu lo thường có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn làm ăn đặng. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có nhiều phen thành bại rồi mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng sự bình an và ấm no. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó mở mang, qua thời gian làm ăn mới đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng trung bình. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức, hoặc danh tiếng với đời, việc làm ăn cũng đều yên thuận, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo với nhau. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài , ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau cần năng ngày hậu nên nhà. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Vợ tuổi NHÂM TÝ Chồng tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt. Dương Công Hầu Fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!

READ  Nốt Ruồi ở Chân: Bí Ẩn Tốt Xấu và Câu Chuyện của Chúng

Tác giả: admin | Đã xem: 7730

 • Le Huong Lan

  Related Posts

  1 năm bao nhiêu tuần, giờ, phút? Cách tính thời gian

  Liệu 1 năm bao nhiêu tuần, giờ hoặc phút? Hay làm thế nào để có thể tính được chính xác 1 năm học có bao nhiêu tuần? Tất cả sẽ…

  Giải mã chi tiết: Nam, nữ Tân Hợi 1971 mệnh gì?

  Sinh năm 1971 tuổi gì? Trong thuyết phong thủy ngũ hành, Thiên can và Địa chi là yếu tố quan trọng để giải đáp mọi vấn đề xoay quanh vận…

  You Missed

  1 năm bao nhiêu tuần, giờ, phút? Cách tính thời gian

  1 năm bao nhiêu tuần, giờ, phút? Cách tính thời gian

  Giải mã chi tiết: Nam, nữ Tân Hợi 1971 mệnh gì?

  Mụn mủ có nên nặn không? Cần lưu ý điều gì

  Sinh năm 2018 mệnh gì? Cách phối đồ hợp mệnh cho nam 2018

  Sinh năm 2018 mệnh gì? Cách phối đồ hợp mệnh cho nam 2018

  Những điều cần biết trước khi thực hiện hút mỡ bắp chân

  Kỷ Mão sinh năm 1999 mệnh gì? Hợp màu gì? Hợp với người tuổi gì?