STT Nhà thuốc Địa chỉ Tên đường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố